Disclaimer

Onderhavige site is bestemd voor de Belgische consumenten, d.w.z. Belgische rijksinwoners, die deze site uitsluitend zullen raadplegen en gebruiken voor doeleinden vreemd aan elke professionele activiteit.

De informatie die ter beschikking wordt gesteld op deze site heeft een louter informatief karakter. Tenzij anders vermeld vormt deze informatie geen aanbod van welke aard ook evenmin als een verzoek tot ver- of aankoop van financiële, bank- of verzekeringsproducten . Deze informatie kan evenmin beschouwd worden als financieel, fiscaal of juridisch advies. Deze informatie heeft betrekking op producten en diensten die reglementair worden aangeboden op de Belgische Markt.

De informatie die in onderhavige site vervat is, evenals de pagina's en de schermen, zijn onderhevig aan wijzigingen, bijwerkingen en verbeteringen, zonder voorafgaande mededeling. Deze site bevat links naar de websites van andere instellingen. Van zodra u de site van Deutsche Bank verlaat en u terecht komt op de site van een andere instelling kan Deutsche Bank niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de aldus bekomen informatie.
rates.deutschebank.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor om het even welke schade al dan niet rechtstreeks voortvloeiend uit overmacht of enig gebrek eigen aan de infrastructuur waarover Deutsche Bank niet de controle heeft, zoals, zonder dat deze opsomming limitatief is, elk computervirus, defect van het telefoonverkeer of storing van het netwerk, behalve in geval van bedrog of zware fout in hoofde van Deutsche Bank.

Alle teksten, illustraties, informatie en andere elementen, en in het algemeen alle werken die opgenomen zijn in onderhavige site worden beschermd door intellectuele rechten en zijn behoudens uitdrukkelijke andere vermelding, de exclusieve eigendom van rates.deutschebank.nl. Zij mogen, geheel dan wel gedeeltelijk, in originele of in gewijzigde vorm, tijdelijk dan wel permanent, voor intern of publiek gebruik, niet gereproduceerd, vertaald, aangepast, gewijzigd, verspreid, uitgeleend, verhuurd en/of meegedeeld worden aan het publiek, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke en voorafgaande toestemming van rates.deutschebank.nl. De benaming van de bank evenals haar logo, de benaming van de producten, de merken en in het algemeen elk intellectueel recht dat opgenomen is in deze site zijn eveneens beschermd. Zij zijn en blijven de exclusieve eigendom van rates.deutschebank.nl en geen enkele bewering of verklaring op deze site kan beschouwd worden als een toekenning aan de gebruiker van een gebruiksrecht of een licentie, zelfs gedeeltelijk, met betrekking tot deze intellectuele rechten.

De diverse schermen van de website bevatten een Contact Us-knop waarmee de gebruiker wordt ingelicht over de diverse kanalen via dewelke hij in communicatie kan treden met rates.deutschebank.nl in verband met vragen en/of opmerkingen omtrent de praktische werkwijze van de website. Deze communicatiekanalen kunnen door de gebruiker niet worden aangewend voor het overmaken van klachten en/of ingebrekestellingen gericht aan rates.deutschebank.nl of nog voor het doorgeven, wijzigen of herroepen van opdrachten of instructies van welke aard dan ook. Dergelijke berichten zijn niet tegenwerpelijk aan rates.deutschebank.nl en het niet beantwoorden van deze berichten door de bank geschiedt zonder enige nadelige erkentenis harerzijds.
Om geldig te zijn moeten dergelijke berichten schriftelijk ter kennis gebracht worden aan rates.deutschebank.nl middels een door U ondertekend document. Desgevallend moet U de daartoe door rates.deutschebank.nl voorziene formulieren gebruiken. U moet zich voorafgaandelijk over het bestaan van dergelijke formulieren vergewissen in uw agentschap. Indien een bepaald formulier moet worden aangewend kunt U dit op eenvoudig verzoek bekomen in de agentschappen van rates.deutschebank.nl.

De toegang tot, de raadpleging en het gebruik van deze site worden beheerst door het Belgisch recht. Eenieder die zich toegang verschaft tot deze site vanuit een ander rechtsgebied doet dit op eigen risico.
De rechtbanken van Brussel (België) zijn exclusief bevoegd om kennis te nemen van elk mogelijk geschil tussen de gebruiker en rates.deutschebank.nl met betrekking tot deze site.

ONLINE BANKING