Privacy

Bescherming persoongegevens

Als cliënt aanvaardt u dat de diverse vennootschappen die deel uitmaken van de groep Deutsche Bank en haar leveranciers uw persoonsgegevens verwerken voor de volgende doeleinden: (i) het centrale beheer van de rekeningen en financiële portefeuille(s) van de Cliënt, (ii) het beheer van en toezicht op de verrichtingen, (iii) ter voorkoming en bestrijding van misbruiken en fraude, (iv) het centraal beheer en globaal overzicht van de cliënten, (v) vermogensbeheer, (vi) het beheer en toekenning van kredieten, (vii) het verrichten van makelaarsdiensten, (viii) (direct) marketing en commerciële promotie voor bank-, verzekerings- en andere financiële diensten en –producten van de Bank, (ix) de beoordeling van kredietwaardigheid en solvabiliteit van de Cliënt of van de met de Cliënt verbonden personen (bv. borg) en (x) de consolidatie en opvolging van de rapportering betreffende de financiële en boekhoudkundige gegevens en (xi) eventuele bijkomende doeleinden waarvoor de Bank de persoonsgegevens van de Cliënt zal verwerken in het kader van de relatie met de Cliënt, zoals deze weergegeven zullen worden in de aangiftes die de Bank bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer zal doen, en die de Cliënt zal kunnen raadplegen op www.privacycommission.be.

U verklaart zich akkoord dat uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven naar landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER), ook naar landen die geen passend beschermingsniveau bieden (vb. doorgifte naar de V.S. in het kader van de mededeling van persoonsgegevens van de Cliënt aan Swift). De Bank zal hierbij steeds een passend beschermingsniveau waarborgen.
U hebt voor alle hierboven beschreven doeleinden steeds een recht op toegang tot uw persoonsgegevens bij de verantwoordelijke voor de verwerking en kan uw persoonsgegevens doen verbeteren.
U kunt zich steeds op uw verzoek en kosteloos verzetten tegen elke verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden.
U kunt deze rechten steeds uitoefenen door een ondertekende en gedateerde schriftelijke aanvraag, samen met een fotokopie van zijn identiteitsbewijs, te richten aan rates.deutschebank.nl, Client Solutions, Marnixlaan 13-15, 1000 Brussel.

ONLINE BANKING